Všechny novinky
4.4.2024

Blog

Průzkum sousedských vztahů: Jaké problémy nejčastěji řešíme?
53 % respondentů už někdy se svými sousedy řešilo problémy či neshody. To mimo jiné zjistil náš průzkum zaměřený na sousedské vztahy, který byl realizován na vzorku 1025 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 18 let a více.
Hana Procházková, Senior Qualitative Research Manager

Ze spektra řešených problémů uvedla čtvrtina respondentů hluk, respektive rušení. Přibližně dvě pětiny z těch, kteří tento problém řešili, se s ním setkávají alespoň několikrát do měsíce. Problémy se (dle otevřených odpovědí našich respondentů)  nejčastěji týkaly obecně rušení nočního klidu či konkrétněji večírků sousedů, jejich hlasité hudby/TV, obtěžujících hlasitých rekonstrukcí nebo hádek a křiku. Velké množství respondentů si stěžovalo i na hlučný chod domácnosti sousedů (dupání, mlácení dveřmi, hlučné spotřebiče), na děti a projevy jejich domácích mazlíčků.

Z obtěžujících zvukových projevů, které přicházejí zvenku, se nejčastěji objevovaly zmínky o podroušených lidech v okolí, přítomnosti hlučné restaurace či hospody v těsné blízkosti domácnosti či pracích na zahradě o víkendu, méně častěji pak byl zmíněn hluk související s automobily nebo s výstavbou v okolí bydliště. V odpovědích na otevřenou otázku ohledně konkretizování hluku se objevily i různé perličky, jako například: příliš citlivý alarm souseda (který spustí i prolétající moucha), hlasitý sex, obtěžující rušička na kuny či dokonce střelba na chodbě domu.

Péče o společné prostory

Na druhém místě žebříčku nejzmiňovanějších sousedských problémů se umístila péče/starost o dům a zahradu (18 %). Tento problém se však neobjevuje často, většinou (54 %) méně než jednou ročně. Konkrétně respondenti bydlící v bytech nejvíce zmiňovali problémy související s péčí o zeleň v okolí domu (kdo o ni bude pečovat a jak má vypadat), s rozhodováním o údržbě domu samotného (rekonstrukci, opravách, jejich financování apod.) či s úklidem společných prostor a okolí budovy. Ti, kteří bydlí v domech, zase nejvíce naráželi na problémy spojené s věcmi zasahujícími na jejich pozemek (nejčastěji přerůstající větve, padající listí a plody, ale i např. při stavbě či rekonstrukci sousedova domu), některým vadila i neupravenost sousední zahrady obecně. Méně často byly v obou skupinách zmiňovány různé škody na domě a zahradě a hledání jejich původce.

Nepořádek

Na třetím místě byl zmiňován problém nepořádku a nečistoty (17 %). Z nich 41 % problém řeší několikrát v měsíci. U respondentů bydlících v bytech nejsilněji zaznívaly problémy se znečištěním společných prostor (odpadky, nedopalky, prachem při rekonstrukci, ale i zvířecími výkaly), s nedostatečným či žádným úklidem (pokud mají v domě služby na úklid) či stížnosti na konkrétní nepořádné obyvatele. Společné pro osoby bydlící v bytech i domech jsou pak problémy s nepořádkem v okolí domu či u popelnic a kontejnerů.

Problémy s parkováním (řešené 14 % dotazovaných) se týkaly nejčastěji nedostatku místa (příliš aut, zabírání více místa, než je nutné, u obyvatel domů nemožnost parkovat před vlastním domem kvůli cizím autům), blokování příjezdu, neoprávněného stání na vyhrazeném parkovacím místě, parkování na místech, která pro to nejsou určena, či poškození vozu na parkovišti.

Domácí mazlíčci

Pokud jde o zvířata – která zmiňovalo 13 % respondentů jako jeden z řešených sousedských problémů –, si úplně nejčastěji dotazovaní stěžovali na jejich zvukové projevy (nejvíce štěkání psů), na znečišťování exkrementy a na utíkající či volně pobíhající zvířata. S odstupem následovaly zvířaty způsobené škody či agresivní psi. Několikrát se objevily i zmínky o týraných či schválně otrávených domácích mazlíčcích.

Konflikty se sousedy

Mezi problémy týkajícími se mezilidských vztahů, které obecně zmiňuje 11 % dotazovaných, se nejvíce objevovaly stížnosti na hrubé chování, bezohlednost a nadávky, hádky a konflikty, pomluvy nebo problémy s konkrétními nepřizpůsobivými obyvateli (alkoholici, narkomani, nepracující). V odpovědích se objevilo i napadení, šmírování, udavačství, nevěra či sexuální obtěžování.              

Méně se respondenti setkávají s řešením problémů a neshod ohledně zabírání místa ve společných prostorech (především odkládání věcí na chodbách; 9 %), zápachu (kuřáci, zvířata, topení nevhodnými palivy; 8 %) a majetkoprávních škod a sporů (vytopení či jiné poškození majetku, zabrání pozemku; 6 %).

Všechny novinky